Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Mrzimorské ložnice

Cesta k ložnicím vede po d?ev?ném schodišti nacházejícím se p?ímo proti vchodu do spole?enské místnosti. Po zdolání schodišt? lze spat?it t?i sch?dky vpravo i vlevo, za nimiž pokra?ují delší chodby. Rovn? pak pokra?uje to?ité schodišt? vzh?ru.

 

Z chodby je možné vejít po t?ech sch?dcích do delší chodby lemované dve?mi do ložnic z tmavého d?eva. Na samém konci chodby jsou vždy dva dvoul?žkové pokoje pro zástupce mrzimorské studijní rady. Vedle nich se pak nacházejí toalety a koupelny. Ob? chodby jsou stejné, p?i?emž dívkám náleží ta vlevo, chlapci pak okupují chodbu vpravo.

Starší studenty ?eká výšlap do druhého patra, odkud dívky z t?etích až pátých ro?ník? pokra?ují po t?ech sch?dcích do chodby vlevo, chlapci po sch?dcích vpravo. Všechny pokoje student? druhého stupn? jsou po ?ty?ech. Na koncích obou chodeb, p?ímo v ?ele, studenti naleznou toalety a koupelny.

 

Studenti ro?ník? šestých a sedmých pokra?ují po t?ech sch?dcích rovn? do spole?né chodby. Dívky okupují pokoje na levé stran? chodby, chlapci pak proti nim na pravé. Každý pokoj je pro dva studenty, p?i?emž sousední pokoje sdílejí toaletu a koupelnu.

Na konci této chodby je poslední to?ité schodišt? vedoucí do t?etího patra, kde lze nalézt samostatné pokoje pro obzvlášt? nadané studenty nebo návšt?vy. Práv? na konci této poslední chodby je také ukryt zatím neobjevený tajný vstup do chodby vedoucí p?ímo do kuchyn?.

 

V každém pat?e bez výjimek platí, že nelze navšt?vovat ložnice opa?ného pohlaví. Navzdory n?kdejším pravidl?m nemohou chlapci k dívkám, ani dívky k chlapc?m. V p?ípad? nižších ro?ník? jsou hranicí, za kterou je tak?ka nemožné se dostat, vždy ony d?lící t?i schody, u student? 3. stupn? pak platí omezení na samotné ložnice.


Na každém pat?e sídlí nást?nka s t?mi nejd?ležit?jšími pravidly:

  • V ložnicích i na chodbách udržujeme klid a po?ádek.
  • Nenavšt?vujeme ložnice spolužák? opa?ného pohlaví.
  • P?es noc zásadn? spíme pouze ve svých vlastních ložnicích.
  • Pakliže n?co rozbijeme a nejsme schopni to sami opravit, hlásíme problém vedení koleje (StR, profesor?m)
  • Ložnice mohou být kdykoliv kontrolovány profesorským vedením koleje.

Všechny pokoje jsou si z velké ?ásti podobné, obdélníkového tvaru, s nábytkem z tmavého d?eva. Každý student vlastní svou sk?í? na oble?ení a další osobní v?ci, odpo?ívat a oddávat se no?nímu sn?ní pak m?že v masivní posteli s tmav? žlutými, nikoli však k?iklavými, záv?sy, vedle níž má své místo no?ní stole?ek. O pracovní stoly se v p?ípad? po?etn?ji obydlených ložnic musí jejich obyvatelé pod?lit, nebo? každá ložnice skýtá prostor pouze pro stoly dva a to v blízkosti okna. Samoz?ejmostí je odpadkový koš a zrcadlo v blízkosti dve?í.

O dostatek sv?tla se starají vysoká okna se sv?tle žlutými záv?sy a kouzelné lampy. Výzdoba závisí na každém studentovi a tak n?kde visí plakáty famfrpálových hrá??, jinde zase zp?vák? a podobných idol?, a? již kouzelnických nebo mudlovských. A? jsou záv?sy na po?átku roku vždy žluté, i ty dle p?ání obyvatel pokoje znalých kouzla Colorius ob?as m?ní barvu.

 

 
Forum