Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Slavnost 2084/2085

Najednou se veškerá sv?tla ztlumí, což zap?í?iní utišení student?. Hned na to se Síní rozline tlumená hudba nahán?jící hr?zu. Spole?n? s hudbou do Sín? vejde v?tší skupinka temn? p?sobících a do ?erné zahalených kouzelník?. Skupinka se rozd?lí na p?l, p?i?emž v jejich st?edu krá?í jeden s hlavou sklopenou k zemi a s kapucí na hlav?. Ten následn? kouzlem Ex Calgio vysaje z místnosti veškeré sv?tlo.

Náhle se objeví záblesk z h?lky nedaleko p?edškolák? a pomocí kouzla Essentio všechny ovane v?n? lesa, jehli?í a celkov? p?írody. Než se sta?í n?kdo vzpamatovat, další nov? p?íchozí ode dve?í zakouzlí Orba Solaris a osv?tlí tak Sí? sv?telnou koulí, která se jí za?ne vznášet nad hlavou. Mezitím osoba krá?íc st?edem Sín? dojde až k profesorskému stolu. Hudba nabírá grády a vrcholí ve chvíli, kdy sešle kouzlo Flagrate a vy?aruje cca t?i metry nad zemí ohnivý kruh. Hudba tímto utichá a zahalenci mizí v davu. Místo nich do Sín? vletí ?ty?i studenti, vždy dva na jednom košt?ti. Jeden z nich drží Camrál.

Vládci nebe jsou od?ni do mrzimorských famfrpálových úbor?, le? místo hábitu z dresu mají jen ?erný hábit se žlutým lemem. Letci si mezi sebou Camrál dvakrát p?ihrají, na?ež ho prohodí ohnivým kruhem. Mí? si to bez servítek namí?í ke kolejní ?editelce Mie. Ovšem než m?že být Mia sest?elena, camrál za?ne ho?et jasn? rudým plamenem a t?sn? p?ed jejím obli?ejem jej Daedalus Povolo sežehne, takže se ke kolejní ?editelce dostanou pouze smítka popela. Mrzimorský student však se záchranou královny vcelku otálel.

Po oto?ce zp?t ?elem ke dve?ím do Sín? jeden z letc? zakouzlí Pulvínus inicialidó, ?ímž se zem? zavlní a stane se z ní „polštá?“. Z každého košt?te na m?kkou zem sesko?í jeden ?lov?k a poslední pilot na košt?ti po seskoku seslané kouzlo zruší. Síní se nese vyslovené rušící kouzlo – Pulvínus terminále. Spole?n? se zrušením polštá?ového kouzla se plamenný kruh za?ne „drolit“ a ohnivé odlomky postupn? zmizí za letu sm?rem k zemi.

Letci na zemi se te? se?adí z každé strany vchodu do/ze Sín?, kde kouzlem Tinto zapálí velké pochodn? a z?stanou tam stát na stráži. Díky pochodním se do Sín? vrátí trochu toho ztraceného sv?tla. To se už ale v síni d?jí nevídané v?ci. Kolem Nebelvíru se mihne Daed a bez vyzvání jim s výskokem obsadí kolejní st?l a sm?rem na nebelvírské vedení hlasit? za?ve jako lev. Ne?eká na žádné reakce, jen se nep?kn? zašklebí na kolejní ?editelku King a v tom už za?ne složit? spojovat ruce v r?zných gestech a jeho rozja?ená tvá? se mu ve stejném okamžiku zm?ní na odraz kamenné sochy – jediné, co z ní lze vy?íst, je maximální soust?ed?ní, o?i mu jakoby ztmavnou. Vzduch kolem Daedala za?ne tetelit a rapidn? se oteplovat, studenty kolem n?j tato zm?na teploty zasáhne asi nejvíce.

Následn? na to vzty?í mistr Povolo své ruce vysoko nad sebe a jako smrš? z nich za?ne vypoušt?t oslnivé ohnivé jiskry, které ješt? zvýši teplotu v celé síni. Proud neustává a Daedalus vypouští stále další a další salvu nových jisker, kdo by to cht?l snad po?ítat, jist? se dostane nad ?íslovku sto. Jiskry se za?nou t?sn? u stropu formovat v jednu velkou plamennou kouli a jakmile do ní vpluje o poslední jiskra z jeho rukou, ohnivá masa se rozletí neskute?nou rychlostí p?ímo proti sle?n? Alen King – vše nasv?d?uje tomu, že Nebelvír rychle získal a rychle ztratí…

Opak je však pravdou, ohe? studenta poslouchá na slovo, jen n?kolik málo centimetr? od nebelvírské ?editelky se prom?ní v oby?ejnou páru a zanechá po sob? pouze místa se zvýšenou teplotou. Nebelvír se asi va?í, Daedalus za to zachra?uje v po?adí již druhou kolejní ?editelku za dnešní den. Po svém výkonu se unaven? sveze ze stolu a spadne na zadek na lavici mezi nebelvírské a bez zábran se o jednoho studenta op?e svou hlavou a zav?e o?i, ohnivé show je konec.

Po zhlédnutí jednoho živlu sp?ízn?ného s kolejí Nebelvír – ohn?, se pozornost student? p?enese k mrzimorského stolu, kde už to stojí kv?tiná? s menší kv?tinou. Mrzimor evidentn? rozumí zemi, což se o vte?inu pozd?ji potvrdí. Kdosi se jen rychle h?lkou dotkne stonku a malá sazeni?ka vzáp?tí díky kouzlu Orchideoss rázem povyroste do velikosti dosp?lé rostliny. Okolí op?t naplní v?n? lesa.

Z ?ad nejstarších mrzimor?at se jeden zvedne a svými schopnostmi a h?lkou za?ne tvo?it až t?í metrový vzdušný vítr. Ten se postupn? prom?ní v menší vír a pod studentovou taktovkou pro?ísne vlasy student?m své sp?ízn?né koleje - Havránk?m. Jen co si op?t sedne, vír se rozplyne.

Jako poslední p?ichází na ?adu Zmijozel, kde mezi studenty za?nou létat v?tší kuli?ky vody. Pobíhají sem a tam; jen tak tak n?jaká netrefí jednoho ze student?. Po chvíli se situace op?t uklidní a hlavní slovo znovu p?evezmou strážci pochodní.

P?esunou se k malému stolku s flakonky nesoucími nápis Zpomalovací a Zneviditel?ovací lektvar. Vym?ní si zak?en?ní, pot?esou si rukama a obsah flakonk? vypijí. Ú?inky lektvar? na sebe nenechají dlouho ?ekat a b?hem chvíle lze sledovat, co se studenty d?lají. Jeden z letc? a strážc? pochodn? zpomalen? vyb?hne kolem Sín?. Jeho par?ák záhadn? zmizne; pouze oble?ení z?stane viditelné. Vydá se také na oslavné kole?ko, jen druhou stranou.

Jejich ak?n?ní p?eruší další flakonek, který obloukem vletí do st?edu Sín?. Po rozbití vybouchne a vyletí z n?j ?ervené a zlaté jiskry. B?žci se zaleknou, vypijí protilektvar a sejdou se uprost?ed Sín?. Sou?asn? p?ikluše onen záškodník a s triumfálním výrazem ve tvá?i zakouzlí na bývalého zpomaleného b?žce Tarantallegra, tudíž jeho ob?? za?ne tan?it jak posedlá. Druhý z b?žc? nenechá svého par?áka na holi?kách a záškodníka odzbrojí pomocí kouzla Expelliarmus. Ten pak zbab?le ute?e.

Sotva n?kdo ze žlutých zruší tan?ící kouzlo, objeví se z ?ista jasna p?ed Miou krásné a mnohými známé stvo?ení. Jde o fénixe - patrona práv? kolejní ?editelky. Obletí Miu a následn? se pomalu vydá sm?rem ke dve?ím, jimiž práv? vstupuje do Sín? Banán v ?okolád? po boku Jamese. Po pár krocích primuse koleje Mrzimoru se patron vytratí.

Banán v ?okolád? – jezevec koleje Mrzimor – nese v tlami?ce malý koší?ek s r?znými kytkami a bylinkami, které následn? bývalí b?žci rozdávají nová?k?m. Sotva Jamie s Banánem dorazí do st?edu Sín?, n?kdo ze student? této koleje od vchodu díky Avis vy?aruje z h?lky hejno malých ptá?k?. Banán nez?stane pozadu, nechá košík košíkem a rozb?hne se za ptá?ky, které za?ne honit.

Oním kouzlícím je úto?ník s Tarantallegrou. Jeden z b?žc? ho pozná a vyšle proti n?mu kouzlo Serpensortia. P?ípadnému útoku hada však zabrání James a zpacifikuje ho kouzlem Vipera ivanesca. To už se ale všichni zú?astn?ní za?nou hromadit uprost?ed Sín?, jež op?t pohltí tma tmoucí. Ta však netrvá dlouho - po pár vte?inách se místností rozlehne rána a uprost?ed Sín? se zjeví velký (p?evážn? žlutý) oh?ostroj a nad ním erb Mrzimoru. Studenti se ukloní a spole?n? s erbem a oh?ostrojem vymizí v davu.

 
Forum