Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Úvodem

Bu? vítán! Práv? se nacházíš v hlavním doup?ti koleje Mrzimor. Spadáme pod Hocz.org což je RPG škola na motivy Harryho Pottera.

Doba, kdy byl u moci samotný Voldemort je dávno za námi. Od jeho smrti byla škola zav?ena, aby n?kolik let poté byla rekonstruována a znovu otev?ena pro nové studenty. Mrzimor si i po znovuotev?ení drží svou pov?stnou tradici a p?ijímá pod svá k?ídla studenty všech vrstev a schopností.

Prohlédn?te si nejen, co tato skromná kolej nabízí, ale p?idej se i mezi nás, pokud ješt? nejsi ?lenem.

 

Novinky

Novinky a aktualizace

Na webu prob?hla aktualizace témat. V sou?asné dob? se pracuje na novém webu, avšak zajímavé informace lze nyní najít práv? zde.

Nov? p?ibyly informace o sou?asné kolejní sout?ži "S Banánem kolem sv?ta", kolejní úsp?chy, v prostorách koleje popis ložnic a další drobnosti a zajímavosti.

13. zá?í 2015

Pravidelné aktualizace a úsp?chy

Chcete mít p?ehled o tom, co na vás ?eká? Nechcete si nechat ujít žádnou akci a toužíte po tom, být stále v obraze? Práv? proto pro vás pravideln? aktualizujeme kalendá?, kde se dozvíte všechny naplánované akce na daný m?síc a to jak akce kolejní, tak i ty školní. Již naplánované akce jsou obvykle také odkazem na podrobn?jší informace.

V sekci sout?že pod hlavi?kou úsp?ch? je také nov? možné nalézt individuální úsp?chy v rámci školních sout?ží za lo?ské roky.

14. b?ezna 2014

 

P?íprava na otev?ení bran

Celý den v duchu p?íprav, aby bylo pro nový rok vše p?ipravené. Doufáme, že zda každý nalezne to, co hledá a pot?ebuje. Také budeme rádi pokud tento upravený web pom?že prvním ro?ník?m k lepšímu zorientování se v koleji. Rozhodn? zde nejsou veškeré informace, avšak na jejich dopln?ní se usilovn? pracuje. Nejd?ležit?jší zm?nou je p?edevším tato hlavní stránka.

30. srpna 2013

 

P?ísun nových nápad?

Každým dnem se snažím nejen já, ale i lidé kolem koleje, vymyslet nové nápady pro web, aby zde bylo opravdu vše, co je pot?eba a m?lo to odpovídající hodnotu. Datum pevn? stanovit nelze, ale to je nepodstatné, podstatné jsou novinky, které p?ibyly a doufám, že je využijete, tak jak byly vymyšleny a p?inese to požadované Ovoce. První novinkou je kalendá?, který p?ináší nejen Mrzimorské akce, ale také aktivity konané na hrad?. Sledujte tuto novinku a nic Vám neunikne. Druhou p?idanou v?cí jsou aktuality, jejiž úkolem je doplnit kalendá?, kdy se dozvíte více informací o konané akci, ale také tato kategorie shrnuje d?ní v koleji. Poslední novinkou jsou sout?že, tedy nonkové aktivity, které napomáhají k r?stu koleje, proto se nebojte zapojit a p?inést n?co nového.

12. srpna 2013

 

První zm?ny

Kone?n? máme dokon?ené bodování, které již fungovalo loni, ale vyžádalo si poslední úpravy i zde na webu a hlavn? p?idání samotných systém? odm?n. Snad již nebudou nic nevysv?tleno a další rok, již bude naplno bodování v provozu. Další malou úpravou je sekce vedení koleje, kde již najdete i jednoduché popisky všech ?len?. Tou nejv?tší zm?nou je p?esunutí Mrzideníku sem na web, snad to uvítáte a trošku to obohatí další generace Mrzimorských a ukáže to kolej v tom nejlepším sv?tle.

8. srpna 2013

 
Forum