Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

S Banánem kolem sv?ta

Kolejní sout?ž se uskute?nila ve školním roce 2088/2089

Náš nejmilejší kolejní mazlí?ek – jezevec Banán v ?okolád? – se spole?n? s bývalým kolejním ?editelem Dwaynem Torrencem vydal na cestu kolem sv?ta. Banán je už v pom?rn? úctyhodném v?ku a nikdy nespat?il víc než pozemky školy a mali?kou ?ást Londýna, proto si tento unikátní výlet, jak se jist? všichni shodneme, zaslouží.

Jak to už na každém správném výlet? bývá, vše musí být pat?i?n? zdokumentováno, a jelikož je Banán nedílnou sou?ástí Mrzimoru, budeme jeho cestu sdílet s ním alespo? prost?ednictvím obrázk? a fotografií z jeho cest.

Nic není však jednoduché a Banán, jakožto jezevec v pokro?ilém v?ku, pot?ebuje s cestou pomoct. A práv? zde p?ichází d?ležitá role Vás všech! Banán se po sv?t? bude pohybovat v závislosti na tom, kolik bod? Mrzimor získá ve školním bodování. Zvládnete za 14 dní vybojovat pat?i?nou dávku bod?, aby se Banán mohl krom Bombaje podívat t?eba také do Kalkaty? Nebo se podívá na další zajímavé místo až za další m?síc a p?l? To záleží jen a jen na Vás.

Kolik bod? Banánovi pom?že k objevení dalších krás sv?ta, budete v?d?t p?edem, avšak Banán je již jezevec v letech, a tak se po?ty pot?ebných bod? mohou m?nit v závislosti na Vašich úsp?ších i Banánových schopnostech a jeho zvládání ob?as náro?ného cestování. Co si budeme povídat, t?eba taková mo?ská nemoc na lodi m?že klidn? nemile p?ekvapit i jezevce.

Krom možnosti Banánova cestování se k jistým bodovým zisk?m samoz?ejm? vážou i odm?ny pro celou kolej. Kolejní stanování v divoké p?írod?, výlet na pláž nebo zmírn?ní podmínek kolejního stipendia – to vše a ješt? mnohem více m?žete za svou píli dosáhnout.

Nejaktivn?jší jedinci navíc z Banánových cest mohou získat individuální odm?ny vždy spjaté s n?kterým z míst, která Banán v tu dobu navštívil.

Záv?rem nezbývá než Banánovi pop?át š?astnou cestu a Vám, state?ným bodovým bojovník?m, hodn? úsp?ch? na spole?né cest? kolem sv?ta.

 

Banánovo cestování & Kolejní odm?ny

 • 400 bod? – SUEZ – p?espáva?ka ve spole?enské místnosti
 • 900 bod? – BOMBAJ – 14 dní zmrzlina ve spole?enské místnosti
 • 1500 bod? – KALKATA – piknik na mýtin?
 • 2000 bod? – HONG KONG – zmírn?ní podmínek kolejního stipendia
 • 2500 bod? – JOKOHAMA – kolejní výlet
 • 3000 bod? – SAN FRANCISCO – item pro všechny, kte?í od p?ekonání minulého bodového milníku pomohli koleji alespo? 20 body
 • 3500 bod? – NEW YORK – soubojové odpoledne
 • 4000 bod? – MACHU PICCHU – kolejní výlet
 • 4500 bod? – RIO DE JANEIRO – zvýšení kolejního stipendia
 • 5000 bod? – KAPSKÉ M?STO – výlet do Kapského m?sta
 • 6000 bod? – SYDNEY – item pro všechny, kte?í od p?ekonání minulého bodového milníku pomohli koleji alespo? 20 body
 • 7000 bod? – WELLINGTON – prázdninový víkendový výlet

 

 
Forum